čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim o internetový výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, vzniknutom na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej na diaľku v internetovom obchode webového sídla pravalekaren.sk (ďalej len “Internetový obchod”), na základe elektronického formulára objednávky nachádzajúceho sa na tomto internetovom obchode (ďalej len “internetový výdaj”).

2. Predávajúci alebo prevádzkovateľ internetového výdaja sa rozumie:

Lekáreň Harmónia
Záhradná 3323/26, 96212 Detva
Zodpovedný farmaceut: PharmDr. Jozef Mesároš
Číslo povolenia: 02628/2018/ODDZ-16

Lekáreň Harmónia je prevádzkovaná spoločnosťou:

LEKÁREŇ EUKALYPTUS s.r.o., so sídlom Kriváň 441, 962 04 Kriváň,
IČO: 43 797 288, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14167/S
DIČ: 2022517233, IČ DPH:SK2022517233.

3. Výklady pojmov:

3.2 Zákonom o liekoch sa rozumie zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3. Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa rozumie zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3.4. Liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, zároveň sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ich výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,

3.5. Zdravotníckou pomôckou sa rozumie je akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, implantát, reagencia, materiál alebo iný predmet, ktorý je výrobcom určený – sám alebo v kombinácii – na používanie u ľudí, a to na jeden alebo viacero z týchto špecifických medicínskych účelov:

  • diagnóza, prevencia, monitorovanie, predikcia, prognóza, liečba alebo zmiernenie ochorenia,
  • diagnóza, monitorovanie, liečba, zmiernenie zranenia alebo zdravotného postihnutia alebo ich kompenzácia,
  • vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava anatómie tela alebo fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu,
  • poskytovanie informácií prostredníctvom in vitro vyšetrovania vzoriek získaných z ľudského tela vrátane orgánov, krvi a tkaniva od darcov,

a ktorého hlavný určený účinok sa nedosahuje farmakologickými, imunologickými ani metabolickými prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele alebo na ňom, pričom však tieto prostriedky môžu jeho funkcii pomáhať.

3.6. Doplnkovým sortimentom sa rozumie najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.


3.7. Tovarom sa rozumejú zdravotnícke pomôcky, doplnkový sortiment spolu s liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim cez internetový výdaj, s cieľom nákupu tovaru uvedeného na internetovom obchode.

5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

6. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v platnom znení odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci pri zadaní objednávky na zadanú emailovú adresu. 

čl. II.
Kúpna zmluva – ustanovenia

1. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o internetový výdaj liekov špecifikovaných v ust § 22 ods. 1 v zákone o liekoch , tj. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a/alebo zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 ods. 2 (b) zákona o liekoch. Prostredníctvom internetového obchodu nemožno zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Lieky s obsahom drogového prekurzora, môžu byť vydané prostredníctvom internetového obchodu len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

2. Internetový obchod obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, spolu s uvedenými nasledujúcimi informáciami:

2.1 názov produktu;

2.2 fotografia produktu; pričom môžu byť použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť, napríklad vo farbe balenia produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky.

2.3. špecifikácia produktu podľa jeho povahy.

2.4. cena produktu je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, ak nie je v ponuke uvedené inak. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní; 

2.4. povinné informácie podľa zákona č 362/2011 Z. z., zákon o liekoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z

3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

4. Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

5. Internetový obchod ponúka kupujúcemu taktiež aj možnosť vytvorenia si svojho užívateľského profilu alebo registrácie.

5.1 Za účelom registrácie a vytvorenia si svojho užívateľského profilu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

5.2 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho.

čl. III.
Objednávanie Tovaru

1. Za účelom objednania tovaru vyplní a odošle kupujúci objednávkový formulár na internetovom obchode. Objednávkový formulár obsahuje najmä a nie len informácie o:

a) Objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka na internetovom obchode

b) Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru 

c) Údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako “objednávka”).

2. Predávajúci príjme na spracovanie len takú objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia vo formuláry.

3. Kupujúci súhlasi s použitím komunikačných prostredkov na diaľku, tj. email, pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. Po zadaní objednávky, kupujúci bude kontaktovaný nasledovne:

4.1. Kupujúci bude predávajúcim informovaný emailom o:

  1. Spracovavaní objednávky.
  2. Vyriešení objednávky

4.2. Kupujúci po vyriešení objednávky bude kontaktovaný zo strany doručovateľskej spoločnosti s detailami o preprave.

5. Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade chyby informačného systému, a to najmä chyby o dostupnosti, skladových zásoby tovaru, akosti a pod.

6. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

čl. IV.
Cena tovaru

1. Všetky ceny tovaru uvedené na internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Predávajúci je platiteľom DPH.

2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodanám tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následnými spôsobmi:

  1. Bezhotovostne a to prostredníctvom platobnej karty.
  2. Dobierkov tam, kde predávajúci umožnuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepavcu.
  3. Bezhotovostne alebo kartou v pobočke Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva

3. V prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4. Prípadné zľavy z ceny tovaru, napríklad a nie len zľavové kupóny poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5. Daňový doklad alebo doklady za predaj tovaru bude kupujúcemu dodaný priamo s tovarom alebo elektronicky emailom na jeho zadanú emailovú adresu. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objenávka a doprava môže byť rozdelená na daňových dokladom podľa expedície tovaru.

čl. V.
Dodanie tovaru

1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu kupujúceho:

1.1. Odoslaním kurierskou službou DPD
1.2. Odoslaním kurierskou službou Zasielkovňa
1.3. Osobným odberom v pobočke Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva

2. Predávajúci dodá tovar, pokiaľ nie je pri jednotlivých položkách tovaru na internetovom obchode uvedené inak, najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní od uzavretia zmluvy. Štandartná dodacia dobaa je ale 1-3 pracovné dni. V prípade neskoršieho dodania bude zákazník oboznámený.

3. Kupujúci je opravnený v prípade nedodania tovaru v najneskoršej lehote definovanej v čl. V. od. 2., odstúpiť od zmluvy, pričom v taktom prípade je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú cenu, a to v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy emailom na adresu pravalekaren@pravalekaren.sk alebo poštou.

4. V prípade nedostupnosti tovaru, z dôvodu vypredania zásob alebo celkovej nedostupnosti Tovaru, predávajúci nie je schopný kupujúcemu dodať Tovar v lehote určenej v týchto VOP alebo za cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od zmluvy, pričom v taktom prípade je predávajúci kupujúcemu vrátiť už zaplatenú cenu, a to v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy, emailom alebo poštou na adresu Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva.

čl. VI.
Záruka a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba  je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku (poštovné a balné) . V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať . Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keďže najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie tovaru pre reklamáciu vyžadovať.

3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou určené predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

4. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci  alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

5. Tovar je možné vrátiť na účeli reklamácie poštou na adresu Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva, alebo ho osobne odovzdať v tejto prevádzke.

čl. VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu tovar len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je uvedené, z akého dôvodu tovar vracia. 

2. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva alebo emailom na pravalekaren@pravalekaren.sk. Následne kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva, alebo ho osobne odovzdať v tejto prevádzke.

3. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej objednávky kupujúceho predávajúci dodal kupujúcemu viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok alebo aj viac doplnkového sortimentu, potom platí, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortumentu, ktoré kupujúci predávajúcemu vracia.

4. Vrátené lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, tj. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Vrátenie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu predávajúci vybajuje výmenou vráteného tovaru za kúpnu cenu (a tiež. súvisiace náklady, tj. poštovné a platba za dobierku, pokiaľ ich kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú kupujúci za vrátený tovar zaplatil predávajúcemu. Predávajúci vracia túto kúpnu sumu výlučne prevodom na účet kupujúceho najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa špecialne upravuje nasledovne:

5.1 Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: 

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa§ 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

5.2 . Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: 

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil v lehote podľa bodov 2 a 5 tohto článku na adresu prevádzkovateľa internetového výdaja, Lekáreň Harmónia, Záhradná 3323/26, 96212 Detva, tovar v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu tovar naspäť.

čl. VIII.
Osobné údaje

1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Ochrana osobných údajov dostupný na webovom sídle predávajúceho. (https://pravalekaren.sk/ochrana-osobnych-udajov/)

čl. IX.
Zľavové body

1. Predávajúci ponúka kupujúcim s vytvoreným používateľským účtom na webovom sídle pravalekaren.sk, zbierať body za nákup a uplatňovať ich za zľavy pri ďalšom nákupe.

2. Predávajúci si vymedzuje právo upravovať kurz bodov za zľavu, stav bodov na účtoch kupujúcich, či iné pravidlá týkajúce sa bodov, ako a nie len, menenie minimálnej výšky hodnoty nákupu pre uplatnenie zľavy.

3. Informácie pre kupujúcich o bodoch sú dostupné na webovom sídle predávajúceho. (https://pravalekaren.sk/body)

čl. X.
Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak predávajúci na žiadosť v bode 1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do štrnácť (14) pracovných dní odo dňa jej odoslania.

3. Okrem ARS, kupujúceho právo obrátiť sa na súd nie je dotknuté.

4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Kupujúci môže použiť na riešenie sporov aj plátformu vyvinutú Európskou komisiou na účely mimosúdneho riešenia sporov. Túto platformu môže kupujúci najsť prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

6. V prípade akýchkoľvek problémov môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na: pravalekaren@pravalekaren.sk. 

čl. XI.
Kontrolný orgán

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Adresa: Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Tel: 421-2-50 70 11 11
E-mail: sukl@sukl.sk
Internetové sídlo: http://www.sukl.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa: Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27 
Tel: 451-2-58 27 21 64
E-mail: info@soi.sk
Internetové sídlo: http://www.soi.sk

čl. XII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú činnosť dňom 25.04.2020.

2. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinosti predchádzajúceho znenia VOP.

3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadí právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40 / 1964 Zb .  Občianskym zákonníkom, Zákonom o liekoch a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

4. Prílohy týchto VOP tvoria:

a) Príloha č. 1: Ochrana osobných údajov (https://pravalekaren.sk/ochrana-osobnych-udajov/)